Nota prawna

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację następujących zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

 

Prawa do zawartości niniejszej strony internetowej przysługują spółce JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. („JNTL”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000937574, kapitał zakładowy w wysokości 107.357.450,00 zł, NIP 527-29-80-564 bądź spółkom z koncernu Kenvue („Grupa Kenvue”).

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony można pobrać tylko do użytku własnego i w celach niekomercyjnych. Niedozwolona jest modyfikacja tej zawartości i jej powielanie. JNTL zastrzega możliwość dokonywania zmian na stronie w dowolnym czasie.

 

Spółki z Grupy Kenvue nie przyznają użytkownikom jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z jakichkolwiek praw autorskich należących do spółek z Grupy Kenvue innych niż wskazane powyżej. Żadne z niniejszych postanowień nie będzie interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej należącego do spółek z Grupy Kenvue lub dowolnej innej osoby.

 

JNTL dołoży wszelkich starań, aby strona ta zawierała informacje aktualne i dokładne. Informacje zawarte na stronie są publikowane dla informacyjnych lub edukacyjnych, ale nie stanowią porady medycznej ani innego rodzaju profesjonalnej porady i jako takie nie mogą zastąpić porady odpowiedniego profesjonalisty, co dotyczy w szczególności ochrony zdrowia. JNTL nie ponosi odpowiedzialności (w najdalej dozwolonym przez prawo zakresie) za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku, ani wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie. Strona ta jest przeznaczona dla mieszkańców Polski.

 

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron, ale spółki z Grupy Kenvue nie są odpowiedzialne za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą, i nie ponoszą odpowiedzialności za zawarte tam treści ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

 

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na Stronie, stanowią własność spółek z Grupy Kenvue lub osób trzecich, są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego upoważnienia na piśmie przez dysponentów praw.

 

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności JNTL, nie będą traktowane jako informacje poufne, a JNTL nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z Materiałów przez JNTL lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je JNTL, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela JNTL oraz spółkom z Grupy Kenvue nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni, w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania do-wolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Równocześnie użytkownik udziela JNTL i spółkom z Grupy Kenvue prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody JNTL oraz spółkom z Grupy Kenvue na korzystanie przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących tego rodzaju informacje oraz w materiałach promocyjnych spółek z Grupy Kenvue. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

 

Niniejsze zasady korzystania ze strony JNTL nie naruszają praw konsumenckich gwarantowanych przez odpowiednie przepisy prawa.

Ustawienia plików Cookie

© JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o., 2023. Ostatnia aktualizacja 01.08.2023
Strona zarządzana jest przez JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000937574, kapitał zakładowy w wysokości 107.357.450 PLN, NIP 5272980564. JNTL Consumer Health (Poland) sp. z o.o. ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte na niniejszej stronie. Strona jest przeznaczona dla użytkowników z Polski.
Niniejsza witryna zawiera łącza do witryn, które nie podlegają naszej polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznawania się z politykami prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Strona została zoptymalizowana pod kątem przeglądarek: Internet Explorer 7 i wyższych, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari Zalecana rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli

;